Kinderen tekenen hun dromen 

 

 

            

Privacyverklaring

 

Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegeven; Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl, Dennenberg 32 7064 HW Silvolde

Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl verwerkt je persoongegevens doordat je gebruik maakt van mijn  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk;

  • Voor-en achternaam

  • Adres, postcode, plaats

  • Telefoonmummer

  • E-mailadres

Wanneer je je opgeeft voor een sessie, krijg je per mail een bevestiging. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijk e toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestmming peroonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via annemarieberntsen.nl  dan verwijder ik deze informatie. 

Sessieverslagen van Coachsessies worden bewaard gedurende het coachtraject op  papier in een afgesloten ruimte.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Om facturen te kunnen maken

  • Om je te informeren overwijzigingen vna onze diensten en producten

  • Om een Coachtraject goed uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke )gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijk bewaartermijnen voor eigen administratie.

Delen van persoonsgegevens bewaren

Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl verstrekt gegevens uitsluitend en alleen als dit nodig is aan dereden voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken worden niet gebruikt.

 

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming  voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoons die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jouw genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie , verwijdering, gegevensoverdraging aan je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annemarieberntsen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan , vragen wij jou een kopie van je identtieitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk maar binnen 4  weken op jouw verzoek.

 

Coachingpraktijk annemarieberntsen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de  de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen.

Coachingspraktijk annemarieberntsen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik ,verlies , onbevoelgde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan je persoonsgegevens digitaal op, beveilgigd met een wachtwoord. Of op papier in een afgesloten ruimte. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigen zijn van misbruik, neem dan contact op via annemarie@annemarieberntsen.nl

 

 

 

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder Anne Marie Berntsen hiervan op de hoogte te stellen. De lay-out, het ontwerp en ideeën zijn eigendom van Anne Marie Berntsen en mogen niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.